ජපානයට විශේෂිත නිපුණතා සේවකයින් අවශ්‍ය වී ඇත

ජපානයට විශේෂිත නිපුණතා සේවකයින් අවශ්‍ය වී ඇත

ජපානයේ දී ඔබගේ කුසලතාවන්ගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට ඔබ කැමතිද?
ජපාන ඇතැම් කාර්මික ක්‍ෂේත්‍රවල වැඩ කිරීම පිණිස, දැනටමත් සුදුසුකම් ඇති විදේශීය විශේෂිත නිපුණතා සේවකයින් පිළිගැනීම සඳහා, ජපානය විසින් 2019 අප්‍රේල් මාසයේ දී විශේෂිත නිපුණතා සේවක (SSW) ලෙසින් නවතම පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයක් ඇති කරන ලදී. තමන් මේ දක්වා දියුණු කර ඇති ප්‍රවීණතා සහ කුසලතා උපයෝගී කර ගනිමින්, ජපානයේ ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් රඟ දැක්වීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු මෙම පිටුව මඟින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

SSW බවට පත්වීමට වෘත්තීන් 12 ක් සුදුසුකම් ලබයි

ජපානයේ දී ඔබට පහත සඳහන් කාණ්ඩ 12 තුළ SSW ලෙස වැඩ කළ හැකිය.පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර අතර, “යන්ත්‍ර කොටස් සහ මෙවලම් කර්මාන්ත”, “කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්තය”, “විදුලි, ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ තොරතුරු කර්මාන්ත”,යනාදිය එක් ක්ෂේත්‍රයකට ඒකාබද්ධ වේ.

Blossom! in Japan.

පහත දැක්වෙන වීඩියෝ දර්ශණ 2022 මාර්තු මාසයේදී නිර්මාණය කරන ලද ඒවායි. 2022 මැයි සිට, සමිපූර්ණ නිශ්චිත කාර්මික ක්ෂේත්‍ර ගණන 12 කි.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top