ஜப்பான் குறிப்பிட்ட திறன்மிகு பணியாளர்களை நாடுகிறது.

ஜப்பான் குறிப்பிட்ட திறன்மிகு பணியாளர்களை நாடுகிறது.

உங்களுடைய பெரும்பாலான பணித் திறனை ஜப்பானில் வளர்த்துக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா?
சில ஜப்பானியத் தொழில்துறைகளில் உடனடியாக பணியாற்றத் தயாராக வெளிநாடுகளில் உள்ள தகுதியுள்ள நிபுணர்களை வரவேற்பதற்காக ஏப்ரல் 2019-இல் குறிப்பிட்ட திறன்மிகு பணியாளர் (SSW) என்ற வசிப்பிடத்திற்கான ஒரு புதிய தகுநிலையை ஜப்பான் நிறுவியுள்ளது. இந்தப் பக்கமானது, இதுநாள் வரை பெற்ற சிறப்பறிவு மற்றும் திறன்களைப் பயன்படுத்தி ஜப்பானில் ஒரு துடிப்பான பங்கு வகிக்க விரும்பும் எவர் ஒருவருக்கும் உரிய தகவலை அளிக்கிறது.

தொழிலின் 12 வகைப்பாடுகள் SSW ஆவதற்குத் தகுதியுடையவை

ஜப்பானில் பின்வரும் 12 வகைப்பாடுகளில் நீங்கள் ஒரு SSW ஆக பணியாற்ற முடியும். கீழே தரப்பட்டுள்ள துறைகளில், “இயந்திர சாதனங்கள் மற்றும் சாதனங்கள் தொழிற்துறை”, “தொழிற்துறைசார் இயந்திரவியல் தொழிற்துறை”, “மின், இலத்திரனியல் மற்றும் தகவல் தொழிற்துறை”, போன்றன ஒரே துறையில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

Blossom! in Japan.

கீழே காண்பிக்கப்படும் வீடியோ காட்சிகள் 2022 மார்ச் மாதத்தில் தயாரிக்கப்பட்டவையாகும். 2022 மே மாதம் முதல், முழுமையான கண்டிப்பான துறைகளின் எண்ணிக்கை 12 ஆகும்.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top